Horní menu

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Informace pro občany Kozojídek > Kanalizace - DSO ČOV Velička

Dobrovolný svazek obcí ČOV Velička

Image.jpg

Sídlo: Hroznová Lhota 170, 696 63
IČ: 71220925
E-mail: cov.velicka@seznam.cz

Internetové stránky: www.covvelicka.cz 

Pracovní doba:
Pondělí:  12.00 - 17.00
Úterý:      08.30 - 11.30  
Středa:    08.30 - 11.30
Čtvrtek:   12.00 - 17.00
Pátek:     08.30 - 10.30

Kontakty:

Předseda představenstva: Bc. Otakar Březina 724 159 365
Účetní:  Jana Nejeschlebová  721 567 046
Technický  pracovník: Vít Janíček  731 217 653

Technik, vyjádření k PD: Ing. Petr Hanák 702 219 059 

 

Aktuální informace pro rok 2024

ČOV Velička oznamuje, že dle kalkulace pro rok 2024, je schválena Valnou hromadou DSO ČOV Velička cena stočného pro rok 2024:

  • 1920,-Kč/osoba/rok včetně DPH
  • 900,- Kč u neobydlených domů/dům/rok včetně DPH
  • U provozoven je výše stočného 52,05 Kč/ m3 + DPH.

 

Informace DSO ČOV Velička k 12_2021 ... Informace - DSO ČOV Velička - ke konci roku 2021.docx

Aktuální informace k 10/2019 

DSO_COV_Velicka_aktualni informace 10_2019.pdf

Aktuální informace k 12/2018

DSO ČOV Velička žádá občany, kteří doposud nezaplatili poplatek za stočné za rok 2018, aby tak neprodleně učinili. Splatnost poplatku byla k 31.12.2018. Žádáme odběratele, aby dodržovali termíny splatnosti poplatků – Poplatníci složenkami nebo z účtu jednorázově za každý rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO v řádných pravidelných čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého daného čtvrtletí.

Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domácnostech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat dodavatele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  30 dnů od doby, kdy ke změně došlo (změna počtu osob v domácnosti, popř. změna majitele nemovitosti). Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobrovolného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.

 Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

ČOV Velička oznamuje, že dle kalkulace pro rok 2019 je cena m3 stočného 24,86 Kč/m3 bez DPH, tj. 28,59 Kč/m3 včetně DPH. Při směrné spotřebě 35 m3/osoba/rok to vychází na

- 1 000,-Kč/osoba/rok včetně DPH

- 900,- Kč u neobydlených domů/dům/rok

-  U provozoven je výše stočného 24,86 Kč/ m3 + DPH.

Stočné na rok 2019 bylo schváleno na valné hromadě DSO ČOV Velička dne 20.12.2018.

Připomínáme občanům (kteří tak ještě neučinili), že je nutné co nejdříve provést rekonstrukci kanalizační přípojky, zrušit septik a napojit odpad přímo do kanalizace. Telefonní číslo na správce ČOV 731 217 653.

Aktuální informace k 06/2018

DSO ČOV Velička informuje občany, že výše stočného pro rok 2018 byla rozhodnutím VH č. 7 ze dne 18. 12. 2017 stanovena na 19,13 Kč/m3 + DPH. Při směrné spotřebě 35 m3/osoba/rok  to vychází: 768,- Kč/osoba/rok včetně DPH.

U neobydlených domů byla výše stočného pro rok 2018 stanovena paušální částkou 620,- Kč/rok.

U provozoven je výše stočného 19,13 Kč/ m3 + DPH.

Žádáme odběratele, aby dodržovali termíny splatnosti poplatků – Poplatníci složenkami nebo z účtu jednorázově za každý rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO v řádných pravidelných čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého čtvrtletí.

Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domácnostech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat dodavatele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  30 dnů od doby, kdy ke změně došlo. Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobrovolného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.

 Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Aktuální informace k 12/2017

Pro rok 2018 bylo Valnou hromadou DSO ČOV Velička schváleno, stočné pro fyzickou osobu ve výši 22 Kč/m3. Tzn. je o 1 Kč vyšší než minulý rok. Na osobu a rok je tedy stočné upraveno na částku 768 Kč/rok/osoba.

Vzhledem k tomu, že není možné množství vypouštěné vody v jednotlivých domech měřit, je množství vypouštěné vody bráno ze Směrných čísel roční potřeby vody uvedené v zákoně o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění. Z tohoto zákona je vzata hodnota 35m3 vypouštěné vody do kanalizace na osobu a rok.

Uvědomme si, že uvedené množství není skutečné, ale jen tabulkové. Ve skutečnosti vypouštíme do kanalizace min. 2x více vody a splašků. Jedním z důvodů je svedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do kanalizace a tím odvedení vody mimo naše blízké okolí a vysoušení pozemků. Blíží se doba, kdy za všechnu tuto odváděnou vodu budeme muset zaplatit. Popřemýšlejme každý, jestli nemůžeme tuhle vodu zadržet ať už vsakováním do půdy nebo v jímkách využít pro další naši potřebu …

Dalším problémem jsou splaškové vody a využití ČOV. Stále spousta z vás má přípojku napojeno do kanalizace přes septik. Když pominu to, že je to zákonem zakázané, tak dochází k předčištění splaškové vody. Důsledkem je, že vás to bude stát peníze za vyvezení septiku a ČOV neplní plně svou funkci za kterou platíme ve stočném. Může to mít i jiné následky vzhledem k poskytovateli dotace a podmínek dotace. Proto žádáme všechny, kdo jsou takto napojeni, aby se snažili dát přípojku do pořádku a napojili se na kanalizaci na přímo bez septiku.

Aktuální informace 24.9.2016

DSO ČOV Velička žádá vlastníky nemovitostí, kteří jsou nově připojeni na kanalizaci, aby se přihlásili k uzavření nové smlouvy na stočné. Upozorňujeme na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř. změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

Od 1. ledna je ve zkušebním provozu ČOV. Každých čtrnáct dnů jsou odebírány vzorky na přítoku (špinavá voda)  a  na odtoku (čistá voda) z ČOV. Čistírna se po třech týdnech zapracovala a její výsledky na odtoku jsou více než dobré - bez problémů splňuje limity stanovené pro trvalý provoz. Množství přitékajících vod je dostatečné.  Starosti nám v této chvíli dělá míra znečištění vody přitékající na ČOVku.

To je poměrně nízké, patrně zdůvodů, že je doposud v provozu veliké množství septiků. Z těch odchází do kanalizace odpadní voda bez pevné složky, která zůstává v septicích a odtéká jen částečně předčištěná voda bez biologické složky. To je celkem problém, neboť dotace je mimo jiné vázána na množství odstraněného znečištění vyjádřeného v tunách čistírenských kalů. Dobrovolný svazek jako provozovatel ČOV bude muset doložit, že z odpadní vody vyčistil tolik a tolik tun té, či oné látky. Pokud ale toto znečištění na ČOVku nedoputuje, ale zůstane usazeno v septicích, nebudeme schopni ekologický přínos projektu prokázat. Proto je třeba všechny povzbudit, aby provedly rekonstrukce  kanalizačních přípojek a septiky zrušili.

Důvodů, proč tak učinit co nejdříve, je hned několik. Pokud bude oprava přípojky provedena do kolaudace celé stavby, což bude v srpnu letošního roku, nemusíte za určitých okolností žádat o stavební povolení. Do kolaudace nabízí svazek poradenskou službu, ale též praktickou pomoc ve formě vývozu septiku a poskytnutí materiálu, jak na podsyp potrubí přípojky, tak na zásyp septiku včetně dovozu. Ke zrušení septiku je též zákonný důvod, neboť  zákon o vodovodech a kanalizacích uvádí v §18 odst.3) „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.“

Způsobů, jak to učinit je též několik. V případě, že kanalizační přípojka je v pořádku tzn. je mladšího data z kameniny nebo PVC, má dobrý spád a nikdy v minulosti nedělala problémy, stačí zrušit septik tzv. zprůtočněním. To je možné provést vyvezením septiku, částečným vybořením norné stěny, nebo stěn komor a propojením nátoku a odtoku septiku. Je však třeba dbát na odborné provedení z hlediska těsnosti a spádu. Septik doporučujeme zasypat. Obec nabízí zdarma k zásypu nejjemnější frakci stavebního recyklátu.

V případě, že je přípojka staršího data, z betonových trub nebo v minulosti dělala problémy  (ucpávání) doporučujeme provést opravu spočívající ve výměně potrubí. V tomto případě je možné pořešit např. i spád a septik vyřadit buď zprůtočněním (viz.výše) nebo septik potrubím obejít tzv. obtok. V každém případě doporučujeme septik vyvézt a zasypat.
V obou případech se též nabízí možnost využít septik k jímání dešťových vod na zalévání. To však předpokládá bezvadný stav, vodotěsnost septiku a složitější úpravy.

Často kladené dotazy :

Mohou být k jedné nemovitosti 2 přípojky kanalizace? 
Zákon o vodovodech a kanalizacích uvádí v  § 3a odst. 1) „V případě,  jsou-li  stavby připojené na kanalizaci rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky, mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky“. Z toho vyplývá, že pokud má dům 1 parcelní číslo, může mít pouze jednu přípojku kanalizace.

Jak  je  to  s dešťovými  vodami?

Odpověď  není  jednoduchá. Z  pohledu  legislativy: V současné době dle platných zákonů a vyhlášek jsou stavebníci při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání povinni dle charakteru a účelu užívání těchto staveb mimo jiné zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby.  Z toho vyplývá, že se to nevztahuje na stávající stavby,  přesto  by srážkové vody měly být zasakovány.  Z pohledu provozu, je snaha, aby do kanalizace šlo co nejméně srážkových vod, neboť přečerpávání a čištění vod, které čištění nepotřebují, bude v konečném důsledku ovlivňovat cenu stočného. Pokud je možno doporučujeme srážkové vody zasakovat nebo využívat jinak.

V současné době má dobrovolný svazek k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel: .731 217 653 Vít Janíček