Drobečková navigace

Úvodní stránka > Informace pro občany Kozojídek > DSO ČOV Velička

 

Image.jpgDobrovolný svazek obcí ČOV Velička


Sídlo: Hroznová Lhota 170, 696 63
IČ: 71220925
email: cov.velicka@seznam.cz

Pracovní doba:
Pondělí:  6.00 - 7.00  14.00 - 17.00
Úterý:     6.00 - 7.00  11.30 - 15.30
Středa:   6.00 - 7.00 
Čtvrtek:  6.00 - 7.00  14.00 - 16.00
Pátek:    6.00 - 13.00


Předseda představenstva:

Ing. Petr Hanák  724 162 276
Účetní:  Věra Výborná  721 567 046
Technický  pracovník: Vít Janíček  731 217 653

Aktuální informace k 06_2018

DSO ČOV Velička informuje občany, že výše stočného pro rok 2018 byla rozhodnutím VH č. 7 ze dne 18. 12. 2017 stanovena na 19,13 Kč/m3 + DPH. Při směrné spotřebě 35 m3/osoba/rok  to vychází: 768,- Kč/osoba/rok včetně DPH.

U neobydlených domů byla výše stočného pro rok 2018 stanovena paušální částkou 620,- Kč/rok.

U provozoven je výše stočného 19,13 Kč/ m3 + DPH.

 

Žádáme odběratele, aby dodržovali termíny splatnosti poplatků – Poplatníci složenkami nebo z účtu jednorázově za každý rok vždy do 31. 12. daného roku. Poplatníci přes SIPO v řádných pravidelných čtvrtletních splátkách – poplatek je vždy po skončení každého čtvrtletí.

 

Vyzýváme také k pravidelným kontrolám počtu přihlášených osob ve svých domácnostech.  Dle smlouvy na stočné jsou odběratelé do povinni písemně informovat dodavatele (DSO ČOV Velička) o změnách majících vliv na výši stočného a to ve lhůtě  30 dnů od doby, kdy ke změně došlo. Tiskopisy k ohlášení změn jsou k dispozici na všech OÚ dobrovolného svazku obcí a rovněž ke stažení na webových stránkách obcí. Při změně majitele nemovitosti je nutné uzavřít novou smlouvu s novým majitelem a písemně oznámit také tuto změnu, aby mohla být původní smlouva zrušena.

 

 Upozorňujeme rovněž na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Aktuální informace k 12_2017

Pro rok 2018 bylo Valnou hromadou DSO ČOV Velička schváleno, stočné pro fyzickou osobu ve výši 22 Kč/m3. Tzn. je o 1 Kč vyšší než minulý rok. Na osobu a rok je tedy stočné upraveno na částku 768 Kč/rok/osoba.

Vzhledem k tomu, že není možné množství vypouštěné vody v jednotlivých domech měřit, je množství vypouštěné vody bráno ze Směrných čísel roční potřeby vody uvedené v zákoně o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb. v aktuálním znění. Z tohoto zákona je vzata hodnota 35m3 vypouštěné vody do kanalizace na osobu a rok.

Uvědomme si, že uvedené množství není skutečné, ale jen tabulkové. Ve skutečnosti vypouštíme do kanalizace min. 2x více vody a splašků. Jedním z důvodů je svedení dešťových vod ze střech a zpevněných ploch do kanalizace a tím odvedení vody mimo naše blízké okolí a vysoušení pozemků. Blíží se doba, kdy za všechnu tuto odváděnou vodu budeme muset zaplatit. Popřemýšlejme každý, jestli nemůžeme tuhle vodu zadržet ať už vsakováním do půdy nebo v jímkách využít pro další naši potřebu …

Dalším problémem jsou splaškové vody a využití ČOV. Stále spousta z vás má přípojku napojeno do kanalizace přes septik. Když pominu to, že je to zákonem zakázané, tak dochází k předčištění splaškové vody. Důsledkem je, že vás to bude stát peníze za vyvezení septiku a ČOV neplní plně svou funkci za kterou platíme ve stočném. Může to mít i jiné následky vzhledem k poskytovateli dotace a podmínek dotace. Proto žádáme všechny, kdo jsou takto napojeni, aby se snažili dát přípojku do pořádku a napojili se na kanalizaci na přímo bez septiku.

Aktuální informace 24.9.2016

DSO ČOV Velička žádá vlastníky nemovitostí, kteří jsou nově připojeni na kanalizaci, aby se přihlásili k uzavření nové smlouvy na stočné. Upozorňujeme na zákonnou povinnost být připojeni na kanalizaci v místě, kde ve ČOV vybudována (§ 3 odst. 8 zákona o vodovodech a kanalizacích).

Zároveň vyzýváme občany ke kontrole počtu přihlášených osob ve svých domácnostech. Dle smlouvy na stočné má odběratel povinnost písemně informovat dodavatele o změnách majících vliv na výši stočného, především změnu počtu trvale přihlášených osob, popř. změnu majitele nemovitosti a to ve lhůtě 30 dnů od doby, kdy ke změně došlo.

Od 1. ledna je ve zkušebním provozu ČOV. Každých čtrnáct dnů jsou odebírány vzorky na přítoku (špinavá voda)  a  na odtoku (čistá voda) z ČOV. Čistírna se po třech týdnech zapracovala a její výsledky na odtoku jsou více než dobré - bez problémů splňuje limity stanovené pro trvalý provoz. Množství přitékajících vod je dostatečné.  Starosti nám v této chvíli dělá míra znečištění vody přitékající na ČOVku.
To je poměrně nízké, patrně zdůvodů, že je doposud v provozu veliké množství septiků. Z těch odchází do kanalizace odpadní voda bez pevné složky, která zůstává v septicích a odtéká jen částečně předčištěná voda bez biologické složky. To je celkem problém, neboť dotace je mimo jiné vázána na množství odstraněného znečištění vyjádřeného v tunách čistírenských kalů. Dobrovolný svazek jako provozovatel ČOV bude muset doložit, že z odpadní vody vyčistil tolik a tolik tun té, či oné látky. Pokud ale toto znečištění na ČOVku nedoputuje, ale zůstane usazeno v septicích, nebudeme schopni ekologický přínos projektu prokázat. Proto je třeba všechny povzbudit, aby provedly rekonstrukce  kanalizačních přípojek a septiky zrušili.
Důvodů, proč tak učinit co nejdříve, je hned několik. Pokud bude oprava přípojky provedena do kolaudace celé stavby, což bude v srpnu letošního roku, nemusíte za určitých okolností žádat o stavební povolení. Do kolaudace nabízí svazek poradenskou službu, ale též praktickou pomoc ve formě vývozu septiku a poskytnutí materiálu, jak na podsyp potrubí přípojky, tak na zásyp septiku včetně dovozu. Ke zrušení septiku je též zákonný důvod, neboť  zákon o vodovodech a kanalizacích uvádí v §18 odst.3) „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody přes septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem.“
Způsobů, jak to učinit je též několik. V případě, že kanalizační přípojka je v pořádku tzn. je mladšího data z kameniny nebo PVC, má dobrý spád a nikdy v minulosti nedělala problémy, stačí zrušit septik tzv. zprůtočněním. To je možné provést vyvezením septiku, částečným vybořením norné stěny, nebo stěn komor a propojením nátoku a odtoku septiku. Je však třeba dbát na odborné provedení z hlediska těsnosti a spádu. Septik doporučujeme zasypat. Obec nabízí zdarma k zásypu nejjemnější frakci stavebního recyklátu.
V případě, že je přípojka staršího data, z betonových trub nebo v minulosti dělala problémy  (ucpávání) doporučujeme provést opravu spočívající ve výměně potrubí. V tomto případě je možné pořešit např. i spád a septik vyřadit buď zprůtočněním (viz.výše) nebo septik potrubím obejít tzv. obtok. V každém případě doporučujeme septik vyvézt a zasypat.
V obou případech se též nabízí možnost využít septik k jímání dešťových vod na zalévání. To však předpokládá bezvadný stav, vodotěsnost septiku a složitější úpravy.

Často kladené dotazy :
Mohou být k jedné nemovitosti 2 přípojky kanalizace? 
Zákon o vodovodech a kanalizacích uvádí v  § 3a odst. 1) „V případě,  jsou-li  stavby připojené na kanalizaci rozděleny na 2 nebo více pozemků evidovaných v katastru nemovitostí s různými vlastníky, mohou zřídit tito vlastníci nové přípojky“. Z toho vyplývá, že pokud má dům 1 parcelní číslo, může mít pouze jednu přípojku kanalizace.

Jak  je  to  s dešťovými  vodami?
Odpověď  není  jednoduchá. Z  pohledu  legislativy: V současné době dle platných zákonů a vyhlášek jsou stavebníci při provádění staveb nebo jejich změn nebo změn jejich užívání povinni dle charakteru a účelu užívání těchto staveb mimo jiné zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby.  Z toho vyplývá, že se to nevztahuje na stávající stavby,  přesto  by srážkové vody měly být zasakovány.  Z pohledu provozu, je snaha, aby do kanalizace šlo co nejméně srážkových vod, neboť přečerpávání a čištění vod, které čištění nepotřebují, bude v konečném důsledku ovlivňovat cenu stočného. Pokud je možno doporučujeme srážkové vody zasakovat nebo využívat jinak.

V současné době má dobrovolný svazek k dispozici fekál, abychom byli schopni zajistit vyvezení septiků. Tuto službu si můžete objednat na tel: .731 217 653 Vít Janíček

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.kozojidky.cz

Registrujte se zde

Vyhledat v textu

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

Příjem aktuálních zpráv

Chcete být informováni o nových aktualitách nebo o změnách na našich stránkách prostřednictvím e-mailu? Stačí se jednoduše zaregistrovat v aktualitách kliknutím na odkaz "Chcete přijímat aktuální zprávy?" Tak vám určitě nic neuteče a většinou vás stihneme informovat včas :)

http://www.memorialpajisrahulka.cz/

Firmy a instituce hodonínska

http://www.firmy-hodonin.cz

firmy-hodonin[1].gif

Turistická asociace Slovácko, z.s. - pasportizace Slovacka

 

Banner_-_pasportizace_CR_-_all.jpg

Diskusní fórum

příspěvků: 33

Návštěvnost stránek

222126